Cenník služieb
Konzultačné a poradenské služby

Cenník konzultácií súvisiacich s odpadovým hospodárstvom alebo legislatívnymi požiadavkami pre firmy.

Prvá konzultácia

zadarmo
 • Telefonická / osobná konzultácia

Kontultácia a poradenstvo

40 €bez DPH / hodina
 • Telefonická / skype/ osobná konzultácia
 • Individuálny prístup
 • Odborné a legislatívne poradenstvo
Environmentálne služby, odpadové hospodárstvo pre firmy

Cenník komplexných služieb v oblasti environmentálneho poradenstva pre firmy

Enviro Štandard

od 99 €bez DPH mesačne

Zosúladíme vašu činnosť s požiadavkami legislatívy a zabezpečíme:

 • vstupný audit a nastavenie sledovania toku odpadov

 • zaradenie všetkých odpadov podľa Katalógu odpadov
 • vedenie evidencie odpadov a vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • optimalizáciu odberateľov odpadu (nákladov za odvoz odpadu)
 • optimalizáciu nádob a kontajnerov na uloženie odpadu
 • v prípade potreby interný audit k ISO 14000
 • označovanie nebezpečných odpadov určeným spôsobom
 • správne zhromažďovanie odpadu
 • riešenia v oblasti obaly / neobaly
 • riešenie všetkých povinností v príslušných termínoch
 • školenie vedúcich pracovníkov a pracovníkov v prevádzke
 • kontrolu zmien legislatívy
 • vypracovanie podkladov pre príslušné žiadosti
 • poradenstvo k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov
Odborné posudky a dokumentácia

Zámer pre posudzovanie vplyvov na ŽP

od 1900 €bez DPH
 • Vypracovanie potrebných dokumentov
 • Poradenstvo a konzultácie

Odborný posudok vo veciach odpadov a EIA

od 1900 €bez DPH / posudok
 • Vypracovanie odborného posudku
 • Poradenstvo a konzultácia
 • cena zámeru a posudkov je vždy upresnená na základe komunikácie / osobnej návštevy u klienta

 • cena obsahuje prípravu dokumentov a posudkov v elektronickej aj tlačenej podobe

 • v cene je zahrnuté aj poradenstvo a konzultácia v danej oblasti

Školenia zamestnancov

Školenie individuálne

40 €bez DPH / hodina
 • invididuálne školenie 1-2 osoby

Školenie do 20 osôb

60 €bez DPH / hodina
 • školenie skupiny do 20 osôb

Školenie nad 20 osôb

dohodou
 • školenie viac ako 20 osôb
 • cena školenia neobsahuje cestovné na miesto školenia