Odborné posudky v oblasti odpadového hospodárstva

Vypracujeme pre vás posudky vo veciach odpadov rýchlo a odborne

Sme certifikovaní a odborne spôsobilí pre spracovanie posudkov v odpadovom hospodárstve. Pripravíme pre vás odborné posudky podľa prílohy č. 22, vyhlášky č. 371/2015 Z. z.:

 • ak potrebujete autorizáciu na spracovanie starých vozidiel,

 • ak potrebujete súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov,

 • ak potrebujete súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov mobilným zariadením,

 • ak potrebujete súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia,
 • ak potrebujete súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
Vypracovanie zámeru a odborných posudkov | Envipol.sk
Odpadové hosdporástvo | Envipol.sk
 • ak potrebujete súhlas na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia,
 • ak potrebujete súhlas na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
 • ak potrebujete súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie,
 • ak potrebujete súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením,
 • ak potrebujete vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
Mám záujem
Odborné posudky v oblasti životného prostredia | Envipol.sk

Ako je to s posudkami vo veciach odpadov?

Odborné posudky vo veciach odpadov môžu byť vypracované len odborne spôsobilou osobou. Konateľovi spoločnosti bolo vydané prvé osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti už v roku 2008. Odvtedy je toto osvedčenie pravidelne obnovované.

Posudky slúžia na vyhodnotenie vplyvu uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva. Zvyčajne sú potrebné pre schválenie činnosti firmy, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadov.

Prípady, v ktorých sa posudok vyžaduje vždy, sa začínajú označením I., prípady, v ktorých sa posudok môže vyžadovať sa začínajú označením II.

Za dobu našej praxe sme spracovali niekoľko posudkov pre firmy z celého Slovenska. Radi pripravíme odborný posudok aj pre vás a vašu organizáciu.

Mám záujem

Čo je v cene vypracovania posudku?

 • detailné zoznámenie sa s predmetom posudku a komplexná analýza súčasného stavu

 • odborná konzultácia a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

 • vypracovanie odborného posudku vo veciach odpadov

 • dodržanie všetkých zákonných lehôt a predpisov

 • aktívna komunikácia a súčinnosť pred aj po schválení posudku

Máme platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre tvorbu posudkov vo veciach odpadov

Radi vypracujeme posudok vo veciach odpadov aj pre vašu firmu

Stačí, ak nám dáte nezáväzne vedieť. Prvú konzultáciu máte zadarmo!

=