Loading...
Odborné posudky v odpadovom hospodárstve2019-02-19T08:59:03+01:00

Odborné posudky v oblasti odpadového hospodárstva

Vypracujeme pre vás posudky vo veciach odpadov rýchlo a odborne

Sme certifikovaní a odborne spôsobilí pre spracovanie posudkov v odpadovom hospodárstve. Pripravíme pre vás odborné posudky podľa prílohy č. 22, vyhlášky č. 371/2015 Z. z.:

 • ak potrebujete autorizáciu na spracovanie starých vozidiel,

 • ak potrebujete súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov,

 • ak potrebujete súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov mobilným zariadením,

 • ak potrebujete súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia,
 • ak potrebujete súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
Vypracovanie zámeru a odborných posudkov | Envipol.sk
Odpadové hosdporástvo | Envipol.sk
 • ak potrebujete súhlas na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia,
 • ak potrebujete súhlas na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
 • ak potrebujete súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie,
 • ak potrebujete súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením,
 • ak potrebujete vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
Mám záujem
Odborné posudky v oblasti životného prostredia | Envipol.sk

Ako je to s posudkami vo veciach odpadov?

Odborné posudky vo veciach odpadov môžu byť vypracované len odborne spôsobilou osobou. Konateľovi spoločnosti bolo vydané prvé osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti už v roku 2008. Odvtedy je toto osvedčenie pravidelne obnovované.

Posudky slúžia na vyhodnotenie vplyvu uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva. Zvyčajne sú potrebné pre schválenie činnosti firmy, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadov.

Prípady, v ktorých sa posudok vyžaduje vždy, sa začínajú označením I., prípady, v ktorých sa posudok môže vyžadovať sa začínajú označením II.

Za dobu našej praxe sme spracovali niekoľko posudkov pre firmy z celého Slovenska. Radi pripravíme odborný posudok aj pre vás a vašu organizáciu.

Mám záujem

Čo je v cene vypracovania posudku?

 • detailné zoznámenie sa s predmetom posudku a komplexná analýza súčasného stavu

 • odborná konzultácia a poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

 • vypracovanie odborného posudku vo veciach odpadov

 • dodržanie všetkých zákonných lehôt a predpisov

 • aktívna komunikácia a súčinnosť pred aj po schválení posudku

Máme platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre tvorbu posudkov vo veciach odpadov

Radi vypracujeme posudok vo veciach odpadov aj pre vašu firmu

Stačí, ak nám dáte nezáväzne vedieť. Prvú konzultáciu máte zadarmo!

Mám záujem
close slider