Vypracovanie zámeru o vplyve navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA)

Posúdime vplyv vašej činnosti na životné prostredie rýchlo a odborne

Potrebujete vypracovať zámer o vplyve vašej stavby alebo činnosti firmy na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.?

  • Potrebné pri stavbe prevádzky, pri vykonávaní činnosti, alebo pre výrobné firmy .

  • Vrátane technického a technologický popisu súčasného stavu a popis navrhovaného stavu.

  • Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Mám záujem
Vypracovanie zámeru a odborných posudkov | Envipol.sk
Poradenstvo v oblasti environmentálneho hospodárstva | Envipol.sk

Čo je „zámer“ pre posudzovanie vplyvu činnosti na životné prostredie?

Zámer je dôležitý dokument, ktorý stojí na začiatku procesu posudzovania vplyvu vašej činnosti na životné prostredie. 

Zámer poskytuje základné informácie o vašej činnosti a stave životného prostredia, v ktorom má vaša činnosť prebiehať. Podrobne popisuje predpokladané vplyvy vašej činnosti na okolité prostredie, vrátanie dopadov na zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín. Môže obsahovať aj popis možností realizácie a opatrení, ktoré budú mať zásadný vplyv na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych vplyvov. Zámer potom slúži ako základ pre odborné posudky EIA.

Pretože zámer je verejný dokument, ku ktorému má verejnosť prístup, je potrebné pri jeho tvorbe dbať najmä na zrozumiteľnosť a názornosť – či už v informačnej alebo vizuálne podobe. Na druhej strane, je vhodné, aby zámer vypracovala spôsobilá osoba, ktorá má dostatočné skúsenosti a prax v obore, vzhľadom na odbornú náročnosť vypracovania zámeru.

My v Envipole sme špecialisti na vypracovanie zámerov

Sme odborne spôsobilí a máme certifikáciu z Ministerstva životného prostredia. S viac ako 10 ročnou praxou a desiatkami vytvorených zámerov sme správnou voľbou pre vytvorenie zámeru pre vašu činnosť.

Mám záujem

Sme odborníci na životné prostredie

Sme držiteľmi osvedčenia z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Máme odbornú spôsobilosť v nasledujúcich oblastiach:

  • odpadové hospodárstvo

  • stavby pre odpadové hospodárstvo

Čo pre vás môžeme vytvoriť?

  • vypracujeme odborný zámer pre posúdenie vplyvu vašej činnosti na životné prostredie

  • vypracujeme kompletnú dokumentáciu a posudky EIA

  • správu o hodnotení a jej pripomienkovanie,

  • záverečné stanovisko.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre tvorbu posudkov EIA

Certifikáciu pre tvorbu zámerov a odborných posudkov sme získali prvý krát už v roku 2010.

Radi vypracujeme Zámer pre posudzovanie vplyvov vašej činnosti na životné prostredie aj pre vašu firmu

Stačí, ak nám dáte vedieť, že máte záujem.

=